Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach z dnia 21.09.2022 r. w sprawie opłacania dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, §23 pkt. 1 i 2 postanawia co następuje:

1. Ustala się składkę w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych).

2. Składka może być wniesiona jednorazowo lub w dogodnych dla Rodziców (Opiekunów prawnych) ratach, jednak nie później niż do 30.04.2023 r.

3. W przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka, Rodzice (Opiekunowie) mogą wnieść opłatę tylko za jedno dziecko.

4. Składka w całości pozostaje do dyspozycji Rady Rodziców.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Paulina Serba

Wpłat można dokonywać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto rady rodziców.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

Bank Spółdzielczy Oddział Skoki nr konta: 91 9065 0006 0040 0400 1544 0001

W przypadku dokonania wpłaty u skarbnika klasowego, sporządza on listę osób dokonujących wpłaty (imię i nazwisko ucznia) z podaniem nazwy klasy (umieszcza te informacje w tytule przelewu).

Przy indywidualnej wpłacie na konto, w tytule wpłaty proszę wpisać:

„Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza”.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość pozostawienia zebranych wpłat wraz z listą w sekretariacie szkoły.

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach:

Przewodnicząca – Paulina Serba
Wiceprzewodnicząca – Beata Zima
Skarbnik – Dagmara Klimas
Sekretarz – Iwona Cieślowska – Kurek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.     Paulina Kmieć
2.     Marta Szymczak
3.     Joanna Łosiniecka

Comments are closed.
Skip to content