Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie opłacania dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2021/2022

na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, §23 pkt. 1 i 2 Rada Rodziców
postanawia co następuje:

1. Ustala się składkę w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych).
2. Składka może być wniesiona jednorazowo lub w dogodnych dla Rodziców (Opiekunów prawnych) ratach, jednak nie później niż do
30.04.2022 r.
3. W przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka, Rodzice (Opiekunowie) mogą wnieść opłatę tylko za jedno dziecko.
4. Składka w całości pozostaje do dyspozycji Rady Rodziców.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców
/-/ Joanna Andrzejewska


Wpłat można dokonywać u skarbników klasowych bądź bezpośrednio na konto rady rodziców.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
Nr konta: 91 9065 0006 0040 0400 1544 0001

W przypadku dokonania wpłaty u skarbnika klasowego, sporządza on listę osób dokonujących wpłaty (imię i nazwisko ucznia) z podaniem nazwy klasy (umieszcza te informacje w tytule przelewu).
Przy indywidualnej wpłacie na konto, w tytule wpłaty proszę wpisać:
„Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza”.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość pozostawienia zebranych wpłat wraz z listą w sekretariacie szkoły.

Comments are closed.
Skip to content